"Loading..."

บ้านหัวทุ่ง

ชุมชนอนุรักษ์ป่า พึ่งพาตนเองสร้างเศรษฐกิจด้วยเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่ ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่คนในชุมชนมีส่วนร่วม

ที่ตั้ง: หมู่ที่ 14 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170

ชุมชนบ้านหัวทุ่งอยู่เชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาวห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 85 กิโลเมตร ใกล้กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวงเชียงดาว สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามของดอยหลวงเชียงดาวจากด้านหลังของหมู่บ้าน สภาพอากาศค่อนข้างเย็นในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25.4 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส และมีอากาศหนาวจัดในช่วงฤดูหนาว มีความโดดเด่นด้านธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ ตั้งอยู่ระหว่างแนวต่อเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว ซึ่งเป็นเขตต้นน้ำห้วยแม่ลุและห้วยละครที่ไหลลงสู่ลำน้ำปิง ทิศตะวันตกมีชายขอบของผืนป่าใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านยังคงวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดธรรมชาติ คนในชุมชนมีความหลากหลายของชาติพันธุ์ เช่น ลัวะ ไทลื้อ และคนยอง

นอกจากนี้ยังเป็นชุมชนต้นแบบที่โดดเด่นในด้านการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีกิจกรรมเดินเที่ยวในป่าชุมชน แวะดู “น้ำออกฮู” หรือน้ำออกรู แหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่ เป็นพื้นที่ที่มีน้ำใสๆ ไหลออกมาจากตาน้ำบริเวณตีนดอยหลวงเชียงดาว ทังยังมีการอนุรักษ์ป่าชุมชน การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ภายใต้กฎกติกาที่สมาชิกในชุมชนจัดทำร่วมกัน ซึ่งในพื้นที่นี้ชาวบ้านจะสามารถเก็บหาของป่าได้แต่จะห้ามการตัดไม้ทำลายป่า ช่วยกันปลูกพืชพันธุ์หายากและสมุนไพรท้องถิ่นกลับคืนสู่ป่า ให้ธรรมชาติดูแลกันเอง ชุมชนจะเป็นผู้ป้องกันป่าโดยการใช้กฎของชุมชนและพิธี “บวชป่า” รวมไปถึงพิธีเลี้ยงผีขุนน้ำหรือต้นน้ำ การทำการเกษตรแบบไม่เผา มีการปลูกป่าไม้ไผ่เศรษฐกิจ ‘ไผ่บงกาย’ เพื่อการจักสานก๋วย การนำแก๊สชีวภาพจากขี้หมูมาใช้ในครัวเรือนเพื่อลดการใช้ฟืนในการหุงต้ม การตั้งกลุ่มสมุนไพร การทำนาอินทรีย์ที่ต้องพึ่งพาน้ำจากป่าต้นน้ำของชุมชน ซึ่งป่าชุมชนจะดีได้ก็เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนนั้นเอง กิจกรรมสร้างสรรค์เหล่านี้ถือเป็นการใช้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชน และทำให้ชุมชนบ้านหัวทุ่ง กลายมาเป็น ‘แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ’

www.doichiangdaobiosphere.com uses the cookies to give you a better user experience. Read the Privacy Policy