"Loading..."

ชุมชนบ้านปางแดงใน (ชุมชนปะหล่อง หรือ ดาราอั้ง)

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เต็มไปด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตชนเผ่าดาราอั้ง ชื่นชมพิธีกรรมการเลี้ยงผีต้นน้ำเดือนมีนาคมของทุกปี และเดินป่าอนุรักษ์ชุมชน

ที่ตั้ง: 89 หมู่ 6 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 โทร. 053-328496-8

บ้านปางแดง ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและต่อมาภายหลังได้ถูกยกเลิกสัมปทานป่า จึงถูกประกาศเป็นป่าอนุรักษ์ชุมชนปะหล่อง หรือ ดาราอั้งปัจจุบัน ชาวบ้านของปางแดง แต่ดั้งเดิมเป็นชาวปะหล่อง อพยพมาจากประเทศพม่า ในปี พ.ศ.2529 ชุมชนถูกล้อมรอบด้วยป่าสัก ซึ่งมีการดำเนินการปลูกป่าควบคู่กับการปลูกไม้ป่าชาวบ้านของมูลนิธิโครงการหลวง อุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั้งปี 26.3 องศาเซลเซียส สูงสุด 33.4 องศาเซลเซียส เฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 19.2 องศาเซลเซียส

ชุมชนท่องเที่ยววัฒนธรรมดาราอั้งบ้านปางแดงใน ได้ดำเนินการด้านการท่องเที่ยวเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 มีการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ประกอบด้วย 1) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้แก่ การเยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสาน ทั้งหมด 3 จุด ได้แก่ การปลูกหวาย การจัดการระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การสาธิตการปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพังทลายของดิน การนำชมจุดเรียนรู้ การปลูกพืชแบบผสมผสาน และการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเป็นโครงการขยายผลจากโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน 2) การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ได้แก่ การเที่ยวชมศาสนสถาน พระธาตุบ้านปางแดงใน และจุดชมวิวดอยพระธาตุซึ่งอยู่ในบริเวณหมู่บ้าน กิจกรรมเดินป่าห้าชนเผ่า ซึ่งประกอบด้วย ชนเผ่าอาข่า ลีซู ลาหู่ กะเหรี่ยง และดาราอั้ง ซึ่งครอบคลุม 6 หมู่บ้านได้แก่ บ้านห้วยโป่ง บ้านแม่จอน บ้านอีโก๋ บ้านผาลาย บ้านปางแดงนอก และบ้านท่าขี้เหล็ก 3) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ การเยี่ยมชมหอเจ้าเมืองหลักบ้าน ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนให้การเคารพนับถือ รวมไปถึงการเที่ยวชมพิธีกรรมการเลี้ยงผีต้นน้าซึ่งจะจัดขึ้นในวันแรม 13 ค่ำเดือน 3 หรือตรงกับช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี และชมจุดสาธิตกระบวนการผลิตผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ตั้งแต่ การย้อมสี การเดินฝ้าย การทอ พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเด่นในชุมชนได้แก่ ผ้าทอแปรรูป เช่น กระเป๋า เสื้อ กระโปรง การผลิตผ้าใยกัญชง ของกลุ่มแม่บ้านเผ่าม้ง และการทอผ้ากี่เอวกะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) เครื่องจักรสาน เช่น หมวก ตระกร้า กระเป๋า เครื่องเงิน เช่น สร้อยข้อมือ สร้อยข้อเท้า

www.doichiangdaobiosphere.com uses the cookies to give you a better user experience. Read the Privacy Policy