"Loading..."

ชุมชนบ้านปางแดงใน (ชุมชนปะหล่อง หรือ ดาราอั้ง)

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เต็มไปด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตชนเผ่าดาราอั้ง ชื่นชมพิธีกรรมการเลี้ยงผีต้นน้ำเดือนมีนาคมของทุกปี และเดินป่าอนุรักษ์ชุมชน

ที่ตั้ง: 89 หมู่ 6 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 โทร. 053-328496-8

บ้านปางแดง ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและต่อมาภายหลังได้ถูกยกเลิกสัมปทานป่า จึงถูกประกาศเป็นป่าอนุรักษ์ชุมชนปะหล่อง หรือ ดาราอั้งปัจจุบัน ชาวบ้านของปางแดง แต่ดั้งเดิมเป็นชาวปะหล่อง อพยพมาจากประเทศพม่า ในปี พ.ศ.2529 ชุมชนถูกล้อมรอบด้วยป่าสัก ซึ่งมีการดำเนินการปลูกป่าควบคู่กับการปลูกไม้ป่าชาวบ้านของมูลนิธิโครงการหลวง อุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั้งปี 26.3 องศาเซลเซียส สูงสุด 33.4 องศาเซลเซียส เฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 19.2 องศาเซลเซียส

ชุมชนท่องเที่ยววัฒนธรรมดาราอั้งบ้านปางแดงใน ได้ดำเนินการด้านการท่องเที่ยวเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 มีการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ประกอบด้วย 1) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้แก่ การเยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสาน ทั้งหมด 3 จุด ได้แก่ การปลูกหวาย การจัดการระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การสาธิตการปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพังทลายของดิน การนำชมจุดเรียนรู้ การปลูกพืชแบบผสมผสาน และการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเป็นโครงการขยายผลจากโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน 2) การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ได้แก่ การเที่ยวชมศาสนสถาน พระธาตุบ้านปางแดงใน และจุดชมวิวดอยพระธาตุซึ่งอยู่ในบริเวณหมู่บ้าน กิจกรรมเดินป่าห้าชนเผ่า ซึ่งประกอบด้วย ชนเผ่าอาข่า ลีซู ลาหู่ กะเหรี่ยง และดาราอั้ง ซึ่งครอบคลุม 6 หมู่บ้านได้แก่ บ้านห้วยโป่ง บ้านแม่จอน บ้านอีโก๋ บ้านผาลาย บ้านปางแดงนอก และบ้านท่าขี้เหล็ก 3) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ การเยี่ยมชมหอเจ้าเมืองหลักบ้าน ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนให้การเคารพนับถือ รวมไปถึงการเที่ยวชมพิธีกรรมการเลี้ยงผีต้นน้าซึ่งจะจัดขึ้นในวันแรม 13 ค่ำเดือน 3 หรือตรงกับช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี และชมจุดสาธิตกระบวนการผลิตผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ตั้งแต่ การย้อมสี การเดินฝ้าย การทอ พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเด่นในชุมชนได้แก่ ผ้าทอแปรรูป เช่น กระเป๋า เสื้อ กระโปรง การผลิตผ้าใยกัญชง ของกลุ่มแม่บ้านเผ่าม้ง และการทอผ้ากี่เอวกะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) เครื่องจักรสาน เช่น หมวก ตระกร้า กระเป๋า เครื่องเงิน เช่น สร้อยข้อมือ สร้อยข้อเท้า

www.doichiangdaobiosphere.com ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)